. .
::.
........... Centrum fenomenologickŃch b‡d‡n, Praha.   .
.. .
.. .
............. hlavn menu:  [publikace]  [projekty]  [lidë] [cfb]
............... .
. . . . .
.

Centrum fenomeno-
logických bádání

Jilská 1
Praha 1
111 00
Česká Republika


tel.:
(+420 2) 2222 0671
(+420 2) 2222 0672

fax.:
(+420 2) 2222 0653

e-mail.:
cfb@cts.cuni.cz

www.:
www.cfb.cuni.cz

 

 

:: Nietzsche-Forschung in Österreich — XX. Mezinárodní kolokvium

Pořádá CFB a Österreichische Nietzsche-Gesellschaft

29.—30. dubna 2005

Konference se koná v budově Akademie věd ČR, Národní tř. 1, Praha 1

(program)(plakát)

.--.--.--.--Archiv aktualit


 

::Spolupracující instituce

:: Centrum pro teoretická studia, Praha

:: Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien

:: Philosophische Fakultät, Freiburg i. Br.

:: Friedrich-Schiller- Universität, Jena

:: Archiv Jana Patočky (AJP)

:: Filosofický ústav AV ČR

:: Organization of Phenomenological Organizations (OPO)

   

 

 

 

 

 
    ____________________
nahoru
   
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.