. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: Dr. Hans Reiner Sepp, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Ústav filosofie a religionistiky FF UK
____________________

Pracovní náplň:

1) Téma světa zaujímá centrální postavení v pozdní Husserlově filosofii a v Heideggerově myšlení. Žádní další fenomenologové po Husserlovi a Heideggerovi se nezabývali těmito pojetími světa tak intenzivně, s tak podobným nasazením, a přesto s tak odlišným vypracováním, jako Eugen Fink a Jan Patočka. Oba vyšli z Husserla a Heideggera, ale poté se při pojednání tohoto tématu vydali svou vlastní cestou. Výzkumný záměr si klade za cíl promyslet společně tyto čtyři koncepce světa v tom, jak se navzájem umožňují, jak se dílčím způsobem protínají a jak se propastně liší;

2) věnovat se badatelské práci v oblastech klasické fenomenologické tradice a fenomenologické estetiky.

3) vyučovat fenomenologickou filosofii na ÚFaR UK,

4) pokračovat v pořádání mezinárodních kolokvií fenomenologické filosofie;

Výstupy:

monografie:ĘDie Münchener-Gottinger Phänomenologie, Ęvyd. H. R. Sepp, H. Blaschek-Hahn

ĘH. R. Sepp, Erfahrung von Relität und Weisen ihrer Aufhebung beei Nietzche und Schopenhauer.

sborníky: Y. Nitta, H.R. Sepp (Hg.), Welt in der Phänomenologie,

ĘH.R. Sepp, T. Tani (Hg.), Zeit in der Phänomenologie I.

 

Narozen 9. 9. 1954.

1974 - 1980 studium germanistiky a filosofie na universitě v Mnichově;

1991 - dizertace Praxis und Theoria. Husserls transzendentalphänomelogische Rekonstruktion des Lebens;

Pracuje na habilitačním spisu s tématem: Erfahrung von Realität und Weisen ihrer Aufhebung bei Nietzsche und Schopenhauer.

V současné době zaměstnán jako vědecký pracovník CTS a ÚFaR UK v Praze,

další funkce:

spoluvydavatel a sekretář knižní řady Orbis Phaenomenologicus,

poradce s spolupracovník Husserlova-Archivu ve Freiburgu (od 1982),

zastupující generální sekretář Společnosti pro interkultulturní filosofie se sídlem v Kolíně n. R.,

předseda Zen-Akademie ve Freiburgu i. Br.

člen vědecké rady časopisu Phainomena (Ljubljana)

člen redakční rady Recherches Husserliennes (Universitaire Saint-Louis, Bruxelles)

člen vědecké rady časopisu Phänomenologische Forschungen (Freiburg/München)

člen vědecké rady časopisu Escritos de Filosofia (Buenos Aires)

člen vědecké rady Gruppe Phänomenologie (Wien)

člen vědecké rady Forschungsgemeinschaft F. Nietzsche (Halle a.d. Salle)

 

:: Monografie:

Praxis und Theoria. Husserls transzendentalphänomenologische Rekonstruction des Lebens, Freiburg/München 1997;

Phänomen Bild. Phänomenologie der Epoché I: Bildtheorien von Husserl bis Derrida, Freiburg/München 2000. V tisku.

Phänomen Leben. Phänomenologie der Epoché II: Positionen der Göttinger und Freiburger Phänomenologie, Freiburg/München 2000. V tisku.

 

:: Statě:

Die Phänomenologie E. Husserls und seine "Schule", in: E. Stein Jahrbuch 3/1997, str. 237-261.

Nouvelle détermination de l'idéal selon Fink, in: Elementa, sv. 68, Amsterdam 1997, str. 263-275.

Homogenisierung ohne Gewalt? in: Studien zur Interkultureller Philosophie 7/1997, str. 263-275.

Geschlechterdifferenz - ein Thema für Husserls Phänomenologie?, in: Phänomenologie und Geschlechterdifferenz, Wien 1997, str. 47-60. [Též slovinsky in: Phainomena (1998), sv. 23/24, str. 47-60.

Verendlichung als Tiefenstruktur der Krisis, in: Krise der Wissenschaften - Wissenschaft der Krisis?, vyd. H. Vetter, Frankfurt a.M. 1998, str. 59-73.

Einführung des Bearbeiters, in: E. Steins Werke, sv. 18., vyd. H. R. Seep, Freiburg 1998, str. XI-XXXVIII.

Entzug im Da. O. Becker und E. Fink auf dem Ost-West-Diwan, in: Phenomenology of Nature, Seoul 1998, str. 33-44.

Die Ästhetik Oskar Becker, in: Axiomathes (Trento 1998), č. 9, str. 105-116.

Medialität und Meontik. E. Fink spekulativer Entwurf, in: Internationale Zeitschrift für Philosophie (1998), str. 85-93.

Transzendenz und Symbol, in: La Fenomenologia e l'Europa, Napoli 1999, str. 377-390.

Die Lichthorizonte van Looks, in: Van Look - Lichthorizont, Freiburgu 1999, str. 59-68.

Patočka als Phänomenologe, in: Jan Patočka - Texte, Dokumente, Bibliographie, ed. L. Hagedorn a H. R. Sepp, Praha/München, Oikúmené/K. Alber 1999, str. 27-37.

Epoché als Auf-Bruch des Zirkels, in: Phänomenologie Kontexte, sv. 7, ed. vyd. H. R. Seep, Freiburg/München 1999.

Nietzsches "Geburt der Tragödie", in: Divinatio. Studia Culturologica, Sofia 1999.

 

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]