. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.
.  submenu: . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

 

. .
. ......... . .
  :: Prof. Pavel Kouba, Ústav filozofie a religionistiky FF UK, řešitel projektu
____________________

koubap@cts.cuni.cz  Pavel Kouba (foto)


Pracovní náplň:

Řešitel projektu. Práce by se měla soustředit na vytyčení půdorysu fenomenologicky koncipované ontologie; v přípravné etapě je kromě reinterpretace výsledků Heideggerovy fundamentální ontologie zapotřebí nově vyložit některé klíčové body filosofické tradice, zejména polaritu smyslovost-rozum v rámci Kantova pojetí fenoménu a aristotelovskou problematiku DYNAMIS-ENERGEIA vzhledem k pojmu pohybu. Vlastním cílem práce je využít radikalizovaných myšlenkových struktur filosofické hermeneutiky posledního půlstoletí k nové formulaci základních ontologických otázek, zejména problému vztahu mezi prostorem a časem. Projasnění této problematiky má principiální význam jak pro filosofické porozumění žitému světu, tak pro komunikaci filosofie s ostatními vědami.

Výstup:

monografie: Základy hermeneutické ontologie.

 

:: Curriculum Vitae

Narozen 23. 4. 1953 v Písku. V letech 1975 - 1979 studoval germanistiku a rusistiku na Universitě Karlově v Praze (disertace Kantova Kritika čistého rozumu a její český překlad), od roku 1973 se účastnil soukromých seminářů Jana Patočky, podílel se na systematickém vydávání jeho prací (zprvu samizdatově), k některým z nich napsal doslovy. V osmdesátých letech pracoval jako knihovník v Projektovém ústavu VHMP.

ĘPo převratu od roku 1990 vědecký pracovník Filosofického ústavu Akademie věd (spolu s I. Chvatíkem spoluzakladatel Archivu Jana Patočky při FLÚ, vedoucí oddělení Filosofie XX. století, člen Centra pro teoretická studia), externí přednášky na FFUK. Jako stipendista Humboldtovy nadace strávil l. 1992-94 na universitě v Münsteru. Od roku 1995 vedoucí semináře oborové filosofie v Ústavu filosofie a religionistiky na FF UK v Praze, v roce 1996 jmenován a ustanoven docentem filosofie, od září 1998 ředitel Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.

ĘPo roce 1989 měl řadu pohostinských přednášek na zahraničních universitách (Tübingen, Münster, Göttingen) a konferencích (Dubrovník, Stuttgart, Freiburg, Paříž, Terst).

ĘSpolupřekladatel Heideggerova díla Sein und Zeit do češtiny, spoluvydavatel Sebraných spisů Jana Patočky.

ĘVe svém bádání vychází z Husserlova a Heideggerovy fenomenologie a z Patočkova pokusu o jejich syntetizující interpretaci. Zaměřuje se na aktuální problémy fenomenologické a hermeneutické filosofie (mj. v souvislosti s Arendtovou, Finkem, Gadamerem), od druhé pol. 80. let zejména v návaznosti na výklad Nietzscheho. V současnosti se vrací ke klíčovým problémům fenomenologie, zejména k otázkám času, zjevnosti a bytí ve světě (viz anotaci projektu).

Odkaz ve Slovníku českých filosofů

 

:: Stipendia

1988   Institut für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni (září)

1992 - 1994   Humboldtovo stipendium (Münster).

1999   stipendium na Maison des sciences de l'homme v Paříži (květen, červenec).

 

:: Cena:

Výroční cena Akademie věd 1990 (spolu s I. Chvatíkem, M. Petříčkem jr., J. Vítem a R. Paloušem) za přípravu samizdatové edice děl J. Patočky

 

:: Členství

Od roku 1990 členem redakční rady Filosofického časopisu, od roku 1992 v redakční radě Kritického sborníku.

Od října 1992 člen korespondent Collegium Europaeum Jenensae při Universitě Friedricha Schillera v Jeně.

Od září 1994 člen vědecké rady časopisu Internationale Zeitschrift für Philosophie (Stuttgart).

Člen edičních rad knižnic FILOSOFIA (FLÚ AVČR) a OIKÚMENÉ.

V letech 1994-1999 člen subkomise pro filosofii a theologii Grantové agentury České republiky.

Od roku 1994 spolupráce s Research Support Scheme (The Central European University).

Od roku 1996 člen Rady Centra doktorských studií University Karlovy (CDS).

Od roku 1996 spoluvydavatel (s I. Chvatíkem) Sebraných spisů Jana Patočky v nakl. OIKÚMENÉ.

Od roku 1996 člen vědecké rady časopisu Phainomena (Ljubljana).

0d roku 1996 člen redakční rady časopisu Reflexe (Praha).

Od roku 1999 "corresponding editor" časopisu Hannah Arendt Newsletter (Hannover - Oldenburg - New York).

Od 1. 1. 1999 řádný člen Vědecké rady Filosofické fakulty UK.

Od. 1. 11. 1999 člen oborové rady Grantové agentury UK.

 

:: Publikační činnost

 

Monografie:

Nietzsche. Filosofická interpretace, Praha, Český spisovatel 1995, 290 s. Edice Orientace, sv. 16.

Die Welt nach Nietzsche, München, W. Fink Verlag 2000 (v tisku).

 

Statě:

Není důležité zvítězit... in: Veritas vincit - pravda vítězí, Praha, KLP 1995, str. 55-59.

Vztah k celku a zkušenost světa. Poznámky k pojmu světu u E. Finka a F. Nietzscheho, in: Filosofický časopis 43 (1995), č. 2, str. 219-224.

Vůle k politice. Nad Nietzschovým pojmem vůle k moci, in: Kritický sborník (1995), č. 1-2, str. 5-16.

O nutnosti krize, in: Filosofický časopis 44 (1996), č. 2, str. 199-210.

Die Sache des Verstehens, in: Internationale Zeitschrift für Philosophie (1996), č. 2, str. 185-196.

O nutnosti krize, in: Phainomena. Bulletin of Association for Phenomenology 5 (Ljubljana 1996), č. 17-18, str. 171-184.Ę[slovinská verze A/37]

Kritérium interpretace, in: Logos a svět. Sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana, Praha, Oikúmené 1997, str. 129-133.

Pojava kao sukob u bižu, in: Filozofski godišnjak (Beograd 1997), č. 10, str. 276-285.

Die Erscheinung als Konflikt im Sein, in: Internationale Zeitschrift für Philosophie (1998), č. 1, str. 74-84.

Die Sache im Gespräch, in: Das Phänomen und die Sprache, vyd. Jürgen Trinks, Wien, Turia und Kant Verlag 1998, str. 88-96.

La necessità della crisi, in: La fenomenologia e l'Europa, vyd. R. Cristin a M. Ruggenini, Napoli, Vivarium 1999, str. 241-256.

Der wirkliche Wille zur möglichen Macht. Überlegungen zu Nietzsches Machtbegriff, in: Entdecken und Verraten. Zu Leben und Werk Friedrich Niezsches, Weimar, Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger 1999, str. 332-342.

Der Sinn der Anwesenheit, in: Annäherungen. Zur hermeneutischen Phänomenologie von "Sein und Zeit", vyd. D. Komel, Ljubljana, Nova Revija 1999, str. 57-72.

Smisel prisotnosti, in: Phainomena (Ljubljana 1999), č.IX/27-28: Tradicija in prestop, str. 19-32. (ISSN 1318-3362), [Slovinská verze textu "Der Sinn der Anwesenheit."]

Nietzsches unmoralische Ontologie, in: Hermeneutische Wege. Hans-Georg Gadamer zum Hundertsten, vyd. G. Figal, J. Grondin a D. J. Schmidt, Tübingen, Mohr Siebeck 2000, str. 243-256. (ISBN 3-16-147268-3)

 

Překlady:

M. Heidegger, Bytí a čas (spolu s I. Chvatíkem, M. Petříčkem jr., J. Němcem), Praha, Oikúmené 1996.

Jean Grondin, Úvod do hermeneutiky (spolu s B. Horynou), kapitola V. - Heidegger: hermeneutika jako sebeprojasnění existenciální vyloženosti, Praha, Oikúmené 1997, str. 247 s.

 

Ediční činnost: 17 svazků díla Jana Patočky (spolu s I. Chvatíkem)

     
   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]