. .
:: HOME.
........... Centrum fenomenologických bádání, Praha.   .
. > Lidé .
.. .
............. menu:  [aktuality]  [publikace]  [projekty]  [cfb]
............... .
. . .
.

Pavel Kouba

Erazim Kohák

Jiří Polívka

Ivan Chvatík

Jiří Michálek

Hans Reiner Sepp

Miroslav Petříček jr.

Filip Karfík

Štěpán Špinka

Zdeněk Konopásek

Ladislav Benyovszky

Karel Thein

Marcela Sedláčková

Karel Novotný

Josef Moural

Jakub Čapek

Věra Schifferová


Cyril Říha

Alice Kliková

Kateřina Trlifajová

Edo Gajdoš

 

  :: Filip Karfík, Dr., Filozofická fakulta UK
____________________

filip.karfik@ff.cuni.cz


Pracovní náplň:

Kritická analýza Patočkova fenomenologického filosofování.

1. Patočkovo fenomenologické pojetí transcendence, intersubjektivity a asubjektivní fenomenologie v různých dobách Patočkova myšlekového vývoje.

2. Patočkova filosofie dějin, opět s ohledem na různá stadia Patočkových pokusů o její vypracování.

3. Patočkovo úsilí o fenomenologickou interpretaci antického pojetí pohybu u Aristotela a Platóna.

Výstup:

Německy psaná monografie s názvem Jan Patočka. Studien zu seiner Philosophie.Ę Předpokládaný rozsah 200 str.

 

:: Curriculum Vitae:

Narozen 6.4.1963 v Praze.

1985-1990 studium klasické filologie (kombinace latina-řečtina) na FF UK v Praze.

1988/1989 stipendista Ceny Gottfrieda von Herdera na universitě ve Vídni.

1990/1991 státní závěrečná zkouška z latinského jazyka a literatury, řeckého jazyka a literatury, obecné jazykovědy na FF UK v Praze. Titul magistra.

1992 badatelský pobyt v Centre de Recherches sur la Pensée Antique, C.N.R.S. v Paříži.

1992/1993 stipendista na universitách v Eichstättu a v Mnichově.

1993-1996 asistent Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze.

1995/1996 badatelský pobyt na Universitě v Ženevě

1996 disertační práce na téma Metafysika svobody a vůle v Plotinově pojednání VI 8 [39],1-12, FF UK v Praze. Titul doktora.

1996-2000 odborný asistent Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze.

1998-2000 stipendista Nadace Alexandra von Humboldt na universitě v Münsteru.

Od 1.1.2000 odborný asistent v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze.

Členství: Academia Platonica Septima Monasteriensis. Societas studiis Platonicorum promovendis se sídlem v Münsteru. Ediční rada časopisů Listy filologické, Reflexe, Kritický sborník, nakladatelství Oikúmené.

 

:: Výběrová bibliografie

Dvojí pojem svobody u Martina Heideggera, Reflexe, 9, 1993, 2/1-32.

Jan Patočkas Deutung der platonischen Bestimmung der Seele als Selbstbewegung. Listy filologické, roč. 116, 1993, str. 128-168.

Ricoeurova "hermeneutika sebe". I. Otázka osobní identity. Kritický sborník, roč. 13, 1993, č. 4, str. 41-48.

Ricoeurova "hermeneutika sebe". II. Etika. Kritický sborník, roč. 14, 1994, …. 1, str. 52-62.

Proč je Patočkova filosofie dějin kacířská? Reflexe, 12, 1994, 3/1-12.

Kosmos - Eikon - Theos. Poznámka k Platónovu pojetí obrazu. In: Posvátný obraz a zobrazení posvátného. Uspořádali A. Matoušek a L. Karfíková. Česká křesťanská akademie, Praha 1995, str. 39-47.

"Ich versuche da, phänomenologisch vorzugehen...": Zu den Platon-Interpretationen Jan Patočkas. Eirene 32, 1996, 38-57.

Nad prvním svazkem Patočkových spisů. Rf.: Sebrané spisy JanaĘPatočky, sv. 1: Péče o duši. Soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách - 1. díl. OIKOYMENH, Praha 1996, 505 str. Kritický sborník 16, zima 1997, 3, str. 21-29.

"Vieles wie eines ist das Sein." Identität und Differenz bei Heraklit, Parmenides und Platon. Acta Universitatis Carolinae - philologica 1, Graecolatina Pragensia XV, str. 35-45; česky: "Bytí je mnohé i jedno." Totožnost a různost u Herakleita, Parmenida a Platóna. Kritický sborník 18, zima-jaro 1999, 2-3, str. 68-77.

Die Welt als das non aliud und die Geschichtlichkeit des Erscheinens bei Jan Patočka. Internationale Zeitschrift für Philosophie, 1998, Heft 1, str. 94-109; srbsky: Svet kao non-aliud i povesnost pojavljivanija kod Jana Patočke. Filozofski godišnjak (Beograd) 10, 1997, str. 307-320.

"To ef'hemin"Ęmezi Aristotelem a stoiky. Auriga - Zprávy Jednoty klasických filologů 40, 1998, 1-2, str. 49-63.

Předpoklady stoické kosmogonie. Reflexe 18, 1998, 3/1-30.

The Republic and the Laws of Plato. Proceedings of the First Symposium Platonicum Pragense. Edited by A. Havlíček and F. Karfík, Prague 1998, 230 str.

 

   

 

 

 

    nahoru
   

 

V případě technických potíží, chybějících stránek, apod. kontaktujte prosím webmastera.

 [design by karmi]