Jakub Čapek

Fenomenologie vnímání

Přednáška a četba 2007/2008

Přednáška: úterý 12h30 - 14h10, místnost 217 (nám. J. Palacha 2)

Četba: čtvrtek 12h30 - 14h10, místnost 225V
Sylaby přednášek

Texty ke stažení

Plán četby na LS a rozdělení referátů

Požadavky na písemné práce

Návrhy témat písemných prací

Požadavky k zápočtuErnst Mach osobně

Kurs je uvedením do fenomenologie prostřednictvím tématu vnímání. Zároveň chce nabídnout systematickou úvahu o tom, co je vnímání, vycházející z pozic fenomenologie. V přednášce se nejprve zaměříme na Husserlovu filosofii. Ukážeme, že vnímání zde plní dvojí úlohu: zaprvé je paradigmatem "danosti v názoru", za druhé je způsobem, jak se zjevuje transcendentní věc. Toto dvojí pojetí vnímání lze velmi těžko sjednotit a v Husserlově fenomenologii vytváří pozoruhodné vnitřní napětí. Poté se obrátíme k Heideggerově fenomenologii, která se soustřeďuje na otázku, jaký je způsob bytí toho jsoucna, které vnímá. Kromě popisů "prostého vidění", které je "samo o sobě již rozumějící a vykládající" (Bytí a čas, §32), se zaměříme na Heideggerův kritický rozbor Husserlova pojetí intencionality a vnímání, jak jej rozvíjí zejména v Základních problémech fenomenologie. Pokus o rekonstrukci dialogu, k němuž nikdy nedošlo, je v případě vnímání zvláště zajímavý. Heidegger měl v úmyslu myslet vnímání na základě času, a třebaže v tomto směru zanechal jen několik fragmentů, pokusíme se o jejich interpretaci.

Ve druhém semestru se budeme věnovat mysliteli, pro něhož byla "fenomenologie vnímání" životním tématem, totiž Merleau-Pontymu. V samotném závěru kurzu představíme několik současných pokusů o nově založenou fenomenologii vnímání, které vycházejí z analýzy "pozornosti" (B. Waldenfels), "života" (R. Barbaras, G. Figal) či z jiných motivů.

Literatura:
a) primární literatura - texty k četbě
  • E. Husserl, Ideje I, přel. A. Rettová a P. Urban, Praha 2004.
  • M. Heidegger, Bytí a čas, přel. I. Chvatík, P. Kouba, M. Petříček, J. Němec, Praha 1996.
  • M. Heidegger, Grundprobleme der Phänomenologie, Gesamtausgabe sv. 24, Frankfurt 1975.
  • M. Merleau-Ponty, M. Merleau-Ponty, Le primat de la perception et ses conséquences philosophiques, Verdier 1996.
  • M. Merleau-Ponty, Phénomenologie de la perception, Paris 1999 (1. vyd. 1943).
  • R. Barbaras, Touha a odstup (Úvod do fenomenologie vnímání), přel. J. Fulka, Praha 2005
b) sekundární literatura
  • I. Blecha, Proměny fenomenologie. Úvod do Husserlovy fenomenologie, Praha 2007
  • R. Barbaras, Vnímání. Esej o smyslově vnímatelném, přel. J. Fulka, Praha 2002
  • R. Bernet, I. Kern, Ed. Marbach, Úvod do myšlení Edmunda Husserla, přel. P. Urban, Praha 2004

Sylaby přednášek

Program:
(sylaby postupně vyvěšuji, stačí kliknout na příslušnou přednášku)

Letní semestr 2007/2008
Zimní semestr 2007/2008


Požadavky k zápočtu

Zápočet z četby se udílí za každý semestr. Kromě aktivní účasti se vyžaduje buď referát, k němuž student dodá handout pro účastníky semináře (1 strana), nebo seminární práce (5 - 10 stran). Referát nabídne uvedení do probírané pasáže a podrobný komentář.


Texty ke stažení

http://moodle.ff.cuni.czCNW:Counter