Jakub Čapek

Pravda a řeč ve fenomenologii

Přednáška a četba 2008/2009

Přednáška: úterý 15h50 - 17h30, místnost 217 (nám. J. Palacha 2)

Četba: čtvrtek 12h30 - 14h10, místnost 225V


Konzultace: úterý 11-12h


Sylaby přednášek

Texty ke stažení

Plán četby na LS a rozdělení referátů

Plán četby na ZS a rozdělení referátů

Požadavky na písemné práce

Návrhy témat seminárních prací

Požadavky k zápočtu

Mluví-li fenomenologická filosofie ústy svého zakladatele o návratu k "věcem samým", implicitně poukazuje k určité teorii pravdy: zajímá se o "věci" tak, jak "samy" jsou, jak jsou "opravdu". Husserl své dictum skutečně transformoval do velmi detailní teorie pravdy, v níž je pravda pojata jako prožitek evidence, v němž zakouším, že to, co je míněno, je také plně dáno. V první části kurzu vyložíme nejen jednotlivé aspekty této teorie pravdy, již Husserl představil nejúplněji v VI. Logickém zkoumání (§§ 36-39), ale i její předpoklady a důsledky v celku Husserlovy fenomenologie.

Druhá část kurzu se zaměří na Heideggerovo pojetí pravdy jako neskrytosti, jak je představuje především v Bytí čase. Pokusíme se sledovat, jak Heidegger přechází od negativních výpovědí o pravdě (původním "místem" pravdy není výpověď; původní podobou pravdy není pravda teoretického poznání) k pozitivním určením (pravda je primárně rysem pobytu, který je "odkrývající", a druhotně též rysem jsoucna, jež je "odkryto").

V návaznosti na představení těchto dvou koncepcí pravdy si pak můžeme položit otázku, jakou roli v nich hraje řeč: je pouze druhotným vyjádřením o sobě před-řečové pravdy? Tuto otázku budeme sledovat nejen u Husserla a Heideggera, ale i u Merleau-Pontyho v souvislosti s tím, čemu říká "paradox výrazu".

Literatura:
 • E. Husserl, Logische Untersuchungen - VI., in: Gesammelte Schriften 4, Meiner, Hamburg 1992
 • E. Husserl, Ideje I, přel. A. Rettová a P. Urban, Praha 2004.
 • M. Heidegger, Bytí a čas, přel. I. Chvatík, P. Kouba, M. Petříček, J. Němec, Praha 1996.
 • M. Heidegger, O pravdě a Bytí, přel. J. Němec, Praha 1993
 • M. Merleau-Ponty, Phénomenologie de la perception, Paris 1999 (1. vyd. 1943)
 • Tugendhat, E., Der Wahrheitsbegriff bei Husserl und Heidegger, Berlin 1967
 • G. Figal, Martin Heidegger. Phänomenologie der Freiheit, Frankfurt am Main, 1988
 • H. Dreyfus, Being-in-the-World. A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I, MIT Press 1991
 • I. Blecha, Proměny fenomenologie. Úvod do Husserlovy fenomenologie, Praha 2007
 • R. Bernet, I. Kern, Ed. Marbach, Úvod do myšlení Edmunda Husserla, přel. P. Urban, Praha 2004

Sylaby přednášek

Program:
(sylaby postupně vyvěšuji, stačí kliknout na příslušnou přednášku)

Letní semestr 2008/2009
 1. Heidegger - Pravda a řeč v Bytí a čase
 2. Heidegger a Gadamer: pravda a interpretace
 3. Heidegger: pojem pravdy a "Kehre"
 4. Fenomenolgie a otázka řeči
 5. Husserl: poukaz a výraz
 6. Husserl a Derrida: znak jako smrt intence
 7. Filosofie řeči v rámci Husserlovy fenomenologie
 8. Merleau-Ponty: "myšlení ve slovech"
 9. Merleau-Ponty: řeč jako zvláštní případ tělesného pohybu
 10. Wittgenstein a Merleau-Ponty o řeči
 11. Saussure a Merleau-Ponty: od jazyku k promluvě

Zimní semestr 2008/2009
 1. Úvod
 2. Husserl: fenomenologie jako filosofie založená na názoru
 3. Fenomenologie jako filosofie založená na názoru II.
 4. „Věc sama“ u Husserla a Heideggera
 5. Heideggerova fenomenologie a pravda soudu
 6. Heidegger: vztah mezi pravdou a výrokem
 7. Hans-Georg Gadamer: pravda výroku a pravda slova
 8. Heidegger: pojem „Erschlossenheit“ a otázka pravdy
 9. "Erschlossenheit" II: od "pravdy soudu" k "pravdě existence"
 10. Pravda a situace


Požadavky k zápočtu

Zápočet z četby se udílí za každý semestr. Kromě aktivní účasti se vyžaduje buď referát, k němuž student dodá handout pro účastníky semináře (1 strana), nebo seminární práce (5 - 10 stran). Referát nabídne uvedení do probírané pasáže a podrobný komentář.


Texty ke stažení

http://moodle.ff.cuni.czCNW:Counter