Jakub Čapek

Fenomenologie a politika

Přednáška a četba 2006/2007

Přednáška: pondělí 10h50 - 12h25, místnost 217 (nám. J. Palacha 2)

Četba: čtvrtek 15h50 - 17h30, místnost 217
Sylaby přednášek

Texty ke stažení

Požadavky na seminární práce

Požadavky k zápočtu

Požadavky k získání kolokvia

Plán četby na LS

Plán četby na ZS

Návrh témat seminárních prací

Mají fenomenologické rozbory lidské zkušenosti nějaký dopad pro politický rozměr lidského bytí? Zdá se, že přinejmenším texty zakladatelů fenomenologie - Husserla a Heideggera - mají pro politiku jen velmi malé porozumění. Zároveň však fenomenologie vystupuje s nárokem vyložit lidskou zkušenost v celku. Proč o politice téměř mlčí?

V první části přednášky se zaměříme na otázku: co je politika? Projdeme několik pokusů o vymezení politiky (ve výkladech Carla Schmitta, Hannah Arendtové, Benjamina Constanta aj.), abychom mohli přesněji říci, co je to, o čem fenomenologie podle všeho mlčí.

V následující části budeme probírat významné fenomenologické myšlenky a klást si otázku, zda mají či za jistých okolností mohou mít politickou relevanci. Bude sem patřit pojem "Lebenswelt", pojem dějinnosti a pojem existence jako toho, co překračuje danost a vyznačuje se určitým typem možnosti (moci).

Tato témata budeme zkoumat nejen v kontextu jejich zrodu (v díle E. Husserla a M. Heideggera), ale budeme sledovat, jak byla interpretována v pozdějším vývoji fenomenologie. U existujících pokusů o fenomenologickou analýzu politických jevů (M. Richir, K. Held) či u pokusů o "politickou fenomenologii" (R. Legros) se budeme tázat, do jaké míry uchovávají původní implusy fenomenologie a zda se jim propojení obou oblastí daří. Významné postavení připadne zejména v závěru přednášky myšlení Hannah Arentové. Její myšlení o politice čerpá řadu koncepcí z fenomenologie (pojem "podmínky" či pojem "světa"), a přece stojí vůči fenomenologii ve zřetelné distanci, díky níž je sotva můžeme označit za fenomenologii. Právě na objasnění této kritické recepce bychom se chtěli soustředit v závěru .

Literatura:
a) primární literatura - texty k četbě
 • E. Husserl, Karteziánské meditace, přel. M. Bayerová, 2. vyd. Praha 1993, V. Meditace
 • H. Arendtová, The Human Condition, § 24 a další vybrané pasáže o odlišnosti ("distinctedness")
 • H. Arendtová, Was ist Politik?, Mnichov 2003, Fragment I (str. 9nn.) a další texty v nichž se vyjasňuje "původní rozdílnost" a zároveň "zásadní stejnost" těch, kteří vytvářejí politický prostor
 • M. Heidegger, Bytí a čas, Praha 1996, §§ 25 - 27, 72 - 77
 • E. Husserl, Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, přel. O. Kuba, Praha 1972
 • Arendtová - Trhlina mezi minulostí a budoucností (in: Mezi minulostí a budoucností)
 • Patočka - Počátek dějin (Kacířské eseje)
b) sekundární literatura
 • C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, 1932
 • Benjamin Constant, O antické svobodě ve srovnání se svobodou moderní (1819), in: Reflexe 30/2006
 • N. Tenzer, Philosophie politique, 2. vyd., Paříž 1998
 • Ballestrem, Ottman, Politická filosofie 20. století, Praha 1993
 • Jean Ladriere, L'invention politique, in: Phénoménologie et politique, str 363 - 395
 • D. Janicaud, La politique introuvable?, in: Phénoménologie et politique
 • Martine Pécharman, L'idée du politique, in : Notions de philosophie III, vyd. D. Kambouchner, Paris 1995, str. 87 - 149
 • E. Vollrath, Politisch, das Politische, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, str. 1072 - 1075
 • Robert Legros, Phénoménologie politique, in: Ph. Raynaud, S. Rials, Dictionnaire de philosophie politique, PUF 1996, Quadrige 2005, str. 544 - 551

Sylaby přednášek

Program:
(sylaby postupně vyvěšuji, stačí kliknout na příslušnou přednášku)

Letní semestr (2007)
 1. Jan Patočka: mezi přirozeným světem a negativním platonismem
 2. Fenomén techniky: Patočkův výklad a jeho politické implikace
 3. Fenomén techniky II: solidarita otřesených
 4. Patočkův "politický sókratismus" (Ricoeur)
 5. "Patočkova křesťanská politika" (Derrida)
 6. Přirozený svět jako politický problém (Bělohradský)
 7. Jevit se - budit zdání - být. Machiavelli málem fenomenologem
 8. Jevení a bytí. Od Machiavelliho k Arendtové
 9. H. Arendtová: jev a politika
 10. H. Arendtová, Pravda a politika
 11. Fragmenty k teorii politické soudnosti

Zimní semestr 2006/2007
 1. Úvod
 2. Pojetí politiky v liberalismu (B. Constant)
 3. Pojem politična - Carl Schmitt
 4. Politično jako prostor - Hannah Arendtová
 5. Husserlova Krize: fenomenologie a dějiny
 6. Husserlova Krize: Lebenswelt
 7. Husserlova Krize: terapie
 8. "Svět života" po Husserlovi: Rudolf Boehm
 9. Svět života jako svět "praktického vědění" (Gadamer)
 10. Svět života a problém řeči
 11. Řeč a politika (Gadamer)
 12. K. Held: fenomenologie politického světa I.
 13. K. Held: fenomenologie politického světa II.

Požadavky k zápočtu

Zápočet z četby se udílí za každý semestr. Kromě aktivní účasti se vyžaduje buď referát, k němuž student dodá handout pro účastníky semináře (1 strana), nebo seminární práce (5 - 10 stran). Referát nabídne uvedení do probírané pasáže a podrobný komentář. Seminární práce se naopak může zaměřit na širší téma.

Požadavky na seminární práce jsou zde. Jedná se spíše o návrhy pro ty, kteří nevědí, jak se do psaní pustit. Rozhodně není nutně se jich striktně držet. Lze z nich ale vyčíst, co se hodnotí.


Požadavky k získání kolokvia

Těm, kteří si kurz zapsali jako magisterský kurz (a nikoli jako VK), lze udělit kolokvium za referát (či seminární práci) v četbě.


Texty ke stažení

http://moodle.ff.cuni.cz